Icon
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r.

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 779)

Icon
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240)

Icon
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z pózn. zm.)

Icon
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.

o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 z pózn zm.)

Icon
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku

Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pózn. zm)

Icon
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2014 nr 0 poz. 1118 z pózn. zm)

Rejonowe WOPR w Lublinie