Icon
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r.

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200 z 2009r. poz. 1537)

Icon
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończone

Icon
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60 z 2007r. poz. 408)

Icon
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747 )

Icon
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku

w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286)

Icon
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki

Icon
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Rejonowe WOPR w Lublinie